กดขอเข้าร่วมกลุ่ม ได้ที่ https://www.facebook.com/groups/207121706151609

การเปลี่ยนข้อมูลการสมัครไอดี และชื่อตัวละคร
 
     เนื่องจากใน ปัจจุบัน ได้มีการร้องเรียนจากผู้เล่นจำนวนมากถึงปัญหาของการลงทะเบียนที่ไม่ถูกต้อง ในตอนแรก และส่งผลให้ไม่สามารถทำการแจ้งเรื่องต่างๆ ได้ พร้อมทั้งการเปลี่ยนชื่อตัวละคร ซึ่งมีการเรียกร้องอยู่ตลอดมา ทางทีมงานจึงได้จัดระบบการขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลการสมัครนี้ขึ้นมาให้ผู้เล่นที่ข้อมูลไม่ตรง สามารถขอเปลี่ยนแปลงเป็นข้อมูลของตนเองได้ เพื่อใช้ในการแจ้งปัญหาต่างๆ ได้ต่อไป
 ที่มา : http://ran.in.th/gamesite/news2/ran_news05-07-2013-notice-rename.aspx
รูปแบบหรือขอบเขตของสิทธิ์ในการยื่นเรื่อง
ระยะเวลา : วันที่ 17 กรกฏาคมเป็นต้นไป
 
(ต้องเตรียม เอกสารข้อมูลให้ครบก่อนที่จะทำการโอนเงิน เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการดำเนินการ หากโอนเงินเข้ามาก่อนโดยที่เอกสารไม่ครบ ทีมงานจะไม่ทำการดำเนินการให้จะถือว่าเอกสารเป็นโมฆะ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 02-276-3077)
 
1. ชื่อตัวละครไม่เหมาะสม (nonamexxx) จะมีค่าธรรมเนียมในการดำเนินการ 300 บาท
   โดยมีขั้นตอนดำเนินการดังนี้
1. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่หน้าเวป www.ran.in.th ในหัวข้อ “ขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลการสมัคร” เมื่อเข้าไป ให้ทำการดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
2. ทำการโอนเงินค่าธรรมเนียมไปที่บัญชีธนาคารที่ระบุในแบบฟอร์ม
3. กรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มให้ครบถ้วนด้วยตัวบรรจงหรือตัวพิมพ์
4. ส่งแบบฟอร์มพร้อม สลิปการโอนเงิน มาที่เมล inforan@xinxere.com
5. รอการดำเนินภายใน 7 วันทำการ

2. กรณีซื้อขายผ่าน Item World และเปลี่ยนชื่อตัวละคร 1 ตัว
   จะมีค่าธรรมเนียมในการดำเนินการดังนี้(รวมเปลี่ยนชื่อตัวละครแล้ว)
สำหรับตัวละครเลเวล  1 - 170 
300 
 บาท
สำหรับตัวละครเลเวล  171 - 200
400
 บาท
สำหรับตัวละครเลเวล  201 ขึ้นไป
500
บาท
   ** สำหรับการแบ่งระดับค่าธรรมเนียมของกรณีนี้ ให้ยึดถือตัวละครที่เลเวลสูงที่สุดในไอดี เป็นตัวกำหนดระดับของค่า
      ธรรมเนียม
   โดยมีขั้นตอนดำเนินการดังนี้
1. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่หน้าเวป www.ran.in.th ในหัวข้อ “ขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลการสมัคร” เมื่อเข้าไป ให้ทำการดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
2. ทำการโอนเงินค่าธรรมเนียมไปที่บัญชีธนาคารที่ระบุในแบบฟอร์ม
3. กรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มให้ครบถ้วนด้วยตัวบรรจงหรือตัวพิมพ์
4. ส่งแบบฟอร์มพร้อม สลิปการโอนเงิน, สำเนาเอกสารรับรองจากitem world, สำเนาบัตรประชาชนที่ตรงกับผู้ซื้อในเอกสารของ item world มาที่เมล inforan@xinxere.com
5. รอการดำเนินภายใน 7 วันทำการ คำตัดสินของทีมงานในกรณีนี้หรือนอกเหนือจากนี้จะถือว่าสิ้นสุด

3. มีหลักฐานยืนยันจากเจ้าของเดิม(สำเนาบัตรประชาชน) และเปลี่ยนชื่อตัวละคร 1 ตัว
   จะมีค่าธรรมเนียมในการดำเนินการดังนี้
(รวมเปลี่ยนชื่อตัวละครแล้ว)
สำหรับตัวละครเลเวล  1 - 170 
400 
 บาท
สำหรับตัวละครเลเวล  171 - 200
500
 บาท
สำหรับตัวละครเลเวล  201 ขึ้นไป
700
 บาท
   ** สำหรับการแบ่งระดับค่าธรรมเนียมของกรณีนี้ ให้ยึดถือตัวละครที่เลเวลสูงที่สุดในไอดี เป็นตัวกำหนดระดับของค่า
      ธรรมเนียม
 
   โดยมีขั้นตอนดำเนินการดังนี้
1. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่หน้าเวป www.ran.in.th ในหัวข้อ “ขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลการสมัคร” เมื่อเข้าไป ให้ทำการดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
2. ทำการโอนเงินค่าธรรมเนียมไปที่บัญชีธนาคารที่ระบุในแบบฟอร์ม
3. กรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มให้ครบถ้วนด้วยตัวบรรจงหรือตัวพิมพ์
4. ส่งแบบฟอร์มพร้อม สลิปการโอนเงิน, สำเนาบัตรประชาชนที่ตรงกับข้อมูลการลงสมัครของไอดีนั้น(เจ้าของเดิม)พร้อมลายเซ็นต์ยินยอมในการโอนสิทธิ์ครอบครองไอดีจากเจ้าของบัตรสำเนาบัตรประชาชนของผู้ยื่นเรื่อง มาที่เมล inforan@xinxere.com
5. เมื่อทำการส่งเอกสารต่างๆ พร้อมแบบฟอร์มเข้ามาแล้ว ไอดีนั้นจะถูกแบนไอดีไว้ 7 วัน และจะมีการขึ้นรายชื่อไว้ผ่านทางหน้าเวป และ Launcher ตลอดระยะเวลาดำเนินการ
6. หลังจากแบน 7 วันแล้วไอดีจะถูกปลด สามารถเข้าใช้งานได้ตามปกติ และจะดำเนินการเปลี่ยนข้อมูลให้หลังจากนี้ 21 วัน  หากมีผู้เล่นที่ต้องการยื่นเรื่องแสดงความเป็นเจ้าของเพิ่ม จะต้องทำการยื่นเรื่องภายในระยะเวลาก่อนที่การดำเนินการจะสิ้นสุดเท่านั้น (รวมระยะเวลาทั้งหมด 30 วัน)
7. หากมีคู่กรณี จำเป็นที่ทั้ง 2 ฝ่าย จะต้องใช้เอกสารหลักฐานต่างๆ มาแสดงต่อทีมงาน และทีมงานจะเป็นผู้กำหนด หรือตัดสินข้อสรุปในกรณีนี้เท่านั้น
8. คำตัดสินของทีมงานในกรณีนี้หรือนอกเหนือจากนี้ ซึ่งถือว่าเป็นเคสพิเศษจะถือว่าสิ้นสุด

4. กรณีอื่นๆ ที่ไม่มีเอกสารยืนยันหรือข้อมูลไม่ตรงและเปลี่ยนชื่อตัวละคร 1 ตัว
เนื่องจากใน กรณีนี้จะเป็นกรณีพิเศษที่มีความยุ่งยากในการตรวจสอบและดำเนินการ จึงอาจต้องมีข้อกำหนดหรือ เงื่อนไขที่ผู้ยื่นเรื่องจำเป็นต้องทราบและยอมรับเงื่อนไขทั้งหมด ซึ่งจะมีค่าธรรมเนียมในการดำเนินการ (รวมเปลี่ยนชื่อตัวละครแล้ว)
สำหรับตัวละครเลเวล  1 - 170 
700
 บาท
สำหรับตัวละครเลเวล  171 - 200
900
 บาท
สำหรับตัวละครเลเวล  201 ขึ้นไป 1000  บาท
   ** สำหรับการแบ่งระดับค่าธรรมเนียมของกรณีนี้ ให้ยึดถือตัวละครที่เลเวลสูงที่สุดในไอดี เป็นตัวกำหนดระดับของค่า
      ธรรมเนียม
 
 โดยมีหลักฐานที่ต้องเตรียมในการยื่นเรื่องและขั้นตอนดำเนินการดังนี้
   หลักฐานที่จำเป็นต้องใช้ในกรณีนี้

1. IP Address ของ internet ที่ใช้ Login ID ที่ยื่นเรื่อง ย้อนหลัง 1 เดือน (เพื่อแสดงว่าเป็นผู้เล่นเองในไอดีนี้อย่างต่ำ 1 เดือนมาแล้ว และให้ระบุวันที่ ที่ทำการเช็ค IP มาด้วยหากไม่รุบุทางเจ้าหน้าที่จะไม่ดำเนินการให้)
2. บัตรเติมเงินหรือสลิปการเติมเงินในช่องทางต่างๆ ที่เป็นการเติมเงินในไอดีที่ยื่นเรื่องขั้นต่ำ 2000 บาท (เพื่อแสดงว่าเป็นเจ้าของจริงและเป็นการแสดงว่าไม่ใช่ผู้แอบอ้าง)
3. ข้อมูลตัวละครโดยละเอียด ย้อนหลัง 1 เดือน เช่น เลเวล, การอัพ stat, การอัพ skill, มีไอเทมอะไรบ้าง, เคยซื้ออะไรบ้าง, วันเวลาที่ซื้อ, ราคา, สัตว์เลี้ยง, ไอเทม shop, รายการหรือเหตุการณ์ต่างๆที่จะแสดงให้เห็นว่าท่านเป็นเจ้าของตัวจริง โดยส่วนนี้ทางทีมงานจะเป็นผู้พิจารณาว่าข้อมูลต่างๆถูกต้องและและน่าเชื่อ ถือเพียงใด

 
   ขั้นตอนดำเนินการกรณีไม่มีเอกสารใดๆ ยืนยัน

1. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่หน้าเวป www.ran.in.th ในหัวข้อ “ขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลการสมัคร” เมื่อเข้าไป ให้ทำการดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
2. ทำการโอนเงินค่าธรรมเนียมไปที่บัญชีธนาคารที่ระบุในแบบฟอร์ม
3. กรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มให้ครบถ้วนด้วยตัวบรรจงหรือตัวพิมพ์
4. ส่งแบบฟอร์มพร้อม สลิปการโอนเงิน, IP Address, สำเนาบัตรเติมเงินหรือสลิปการเติมเงินช่องทางต่างๆจำนวนขั้นต่ำ 2000 บาท, สำเนาบัตรประชาชนของผู้ยื่นเรื่องมาที่เมล inforan@xinxere.com
5. เมื่อทำการส่งเอกสารต่างๆ พร้อมแบบฟอร์มเข้ามาแล้ว ไอดีนั้นจะถูกแบนไอดีไว้ 7 วัน และจะมีการขึ้นรายชื่อไว้ผ่านทางหน้าเวป และ Launcher ตลอดระยะเวลาดำเนินการ
6. หลังจากแบน 7 วันแล้วไอดีจะถูกปลด สามารถเข้าใช้งานได้ตามปกติ และจะดำเนินการเปลี่ยนข้อมูลให้หลังจากนี้ 21 วัน  หากมีผู้เล่นที่ต้องการยื่นเรื่องแสดงความเป็นเจ้าของเพิ่ม จะต้องทำการยื่นเรื่องภายในระยะเวลาก่อนที่การดำเนินการจะสิ้นสุดเท่านั้น (รวมระยะเวลาทั้งหมด 30 วัน)
7. หากมีคู่กรณี จำเป็นที่ทั้ง 2 ฝ่ายจะต้องใช้เอกสารหลักฐานต่างๆมาแสดงต่อทีมงาน และทีมงานจะเป็นผู้กำหนดหรือตัดสินข้อสรุปในกรณีนี้เท่านั้น
8. คำตัดสินของทีมงานในกรณีนี้หรือนอกเหนือจากนี้ ซึ่งถือว่าเป็นเคสพิเศษจะถือว่าสิ้นสุด

 
ข้อมูลที่จะเปลี่ยนแปลง หลังจากทำรายการ
   1. ชื่อ - นามสกุลที่ลงสมัคร (ไม่สามารถเปลี่ยนเองได้)
   2. เลขที่ประจำตัวประชาชนที่ลงสมัคร (ไม่สามารถเปลี่ยนเองได้)
   3. ชื่อตัวละคร (สามารถเลือกได้ว่าจะเปลี่ยนหรือไม่)
หมายเหตุ:
      สำหรับ ผู้ที่ต้องการเปลี่ยนข้อมูลนอกเหนือจาก กฎระเบียบทั้ง 4 ข้อที่แจ้งไว้  โดยทำการโอนเงินเข้าบริษัทโดยไม่สอบถาม ทางบริษัทจะทำการคืนเป็น Point ให้กับลูกค้าเท่ากับจำนวนเงินที่โอนมา
     ขอ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูล หรือกฎระเบียบโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า และขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่โอนเงินคืนให้กับผุ้เล่นในกรณีที่เอกสารไม่ชัดเจน หรือไม่ถูกต้องตามเงื่อนไข แต่ยังสามารถดำเนินเรื่องต่อได้โดยการหาเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อยืน ยันอีกครั้ง และการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการสมัครนี้ จะไม่นำไปคำนวนจำนวนครั้งในการแจ้งแฮคใหม่ ซึ่งหมายถึงว่าจำนวนครั้งในการร้องเรียนเรื่องต่างๆ จะไม่ลดลงหลังจากดำเนินการในเรื่องนี้
     ขอ สงวนสิทธิ์ในการดำเนินการให้กับเจ้าของไอดีเดิม สำหรับกรณีที่ 3 และ 4 (ขอเปลี่ยนแบบมีเอกสารเจ้าของเดิมและแบบไม่มีเอกสาร) เมื่อมีการดำเนินการจนเสร็จสิ้นกระบวนการตามระยะเวลา จะถือว่ากรรมสิทธิ์ของไอดีจะตกเป็นของผู้ยื่นเรื่องทันที (จะมีการแจ้งหน้าเวปและทาง Launcher ตลอดระยะเวลาดำเนินการ ) หากมีปัญหาแนะนำให้ดำเนินการก่อนขั้นตอนต่างๆ จะเสร็จสิ้น
 

เมื่อ เริ่มต้นยื่นเรื่องทำการเปลี่ยนข้อมูล  ให้ทำการติดตามเรื่องกับทางเจ้าหน้าที่จนกว่าจะจบขั้นตอนการเปลี่ยนข้อมูล  หากทำการเปลี่ยนแล้วไม่สนใจตามเรื่องต่อจนจบทีมงานจะไม่ดำเนินการต่อให้ไม่ ว่ากรณีใดๆและจะถือว่าเป็นโมฆะทันที

 
ดาวโหลดแบบฟอร์ม ขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลการสมัคร
<<< ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ที่นี่ >>>
 
 
 

edit @ 9 Sep 2017 09:05:45 by นักเรียนฟีนิค

Comment

Comment:

Tweet